top of page
1. Rekisterinpitäjä
Satu Mali Productions Oy
Y-tunnus 2959172-1
www.satumali.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Satu Mali (Valokuvaaja)
puhelin: 040 963 4264
email: info@satumali.com

3. Rekisterin nimi
Valokuvaaja Satu Malin asiakasrekisteri. Valokuvauspalvelujen asiakas- ja verkkosivuston käyttäjätiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Valokuvaajan asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa, markkinointia ja laskutusta varten sekä yrityksen hallinnoinnin ja liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastieto kustakin asiakkaasta sähköisissä palveluissa (kts. Kohta 7):

 • Nimi, Osoite, Matkapuhelinnumero, Sähköpostiosoite sekä mahdolliset valokuvat

Lisäksi verkkosivuston käyttäjistä:

 • Teknisesti kerätty henkilötieto

 • Teknisesti kerättyä tietoa verkkosivuston käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

 • Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies)

 • Kuvat

 • Asiakkaan muut antamat tiedot

 • Kuvaussopimukset

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista yrityksen toimintaan perusteltaviin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietoja luovutetaan seuraavaan järjestelmään:

1. Kuvatilaus.fi (Grand Avocado Oy)

 • Kuvatuotteiden tilauspalvelu

 • Tietoihin pääsy: Valokuvaaja, asiakas, Grand Avocado Oy:n ja Color-Kolmio Oy:n henkilökunta

 • Tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen sekä valmiiden tuotteiden postitukseen

 • Tietosuojaloste: https://www.kuvatilaus.fi/legal/

 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sille ei ole enää lainvoimaista tarvetta.

Sähköinen aineisto
Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Tiedot voi tarkistaa ottamalla ensisijaisesti yhteyttä Yhteyshenkilöön. Kuvatilaus.fi-palvelussa henkilö voi itse tarkistaa hänestä säilötyt tiedot kirjautumalla palveluun.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Kts. edellinen kohta. Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköisesti. Jos henkilöllä on käyttäjätunnus palveluun (Kuvatilaus.fi), hän voi lisätä tai poistaa kiellon itse.

Tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

1. Controller

Satu Mali Productions Oy

Business ID 2959172-1

www.satumali.com

 

2. Contact person for register matters

Satu Mali (Photographer)

phone: +358 40 963 4264

email: info@satumali.com

 

3. Name of the registry

Photographer's customer register at Satu Mali. Customer service and website user information for photography services.

 

4. Purpose of processing personal data

The register maintains contact information for the photographer for communication, marketing and billing purposes, as well as information necessary for the management and business of the company.

 

5. Content of the register

Customer information for each customer in electronic services (see Section 7):

 • Name, Address, Mobile Phone Number, Email Address, and Photos In addition, users of the website:

Technically collected personal information

 • Technically gathered information about the use of the website may include IP address and location country or city, use and timing of network services, data of the device used, type of operating system and software versions, browser type and language settings, and external sites from which the user has arrived or to which the user enters the registrar's online service.

 • The Controller may collect information about the use of the Services on its website by using cookies (Cookies)

 • pictures

 • Other information provided by the customer

 • Description Contracts

6. Regular sources of information

The information stored in the register is obtained from the data subject, the use of technically registered online and electronic services, analysis services provided by third parties such as Google Analytics, public information sources or public contact providers.

 

7. Regular disclosure of data and transfer of data

Personal information is not regularly disclosed to a third party. However, the divestiture is possible for legitimate uses justifying the company's operations. Personal information will be provided to the following system:

 

1. Kuvatilaus.fi (Grand Avocado Oy)

 • Image product ordering service

 • Access to information: Photographer, customer, staff of Grand Avocado Oy and Color-Kolmio Oy

 • The information is used for customer billing and for posting of finished products

 • Privacy Policy: https://www.kuvatilaus.fi/legal/  

 

8. Transfer of data outside the EU or the EEA

Personal data will not be disclosed outside the EU or the EEA.

9. Principles of Registry Security

Manual material

Manual material is stored in a locked state and disposed of when there is no longer a legitimate need for it.

Electronic material

The registry is properly protected at the premises of the controller or on a properly protected server and service. The processing of personal data shall be carried out by those persons who belong to the controller and who need information for the performance of their duties. Registry information is protected from outside the organization by technical solutions and applications. The controller shall report any security breaches directly to the authorities or to the user in accordance with applicable legislation.

 

10. Right of inspection

The information can be checked by contacting the contact person first. At Kuvatilaus.fi, a person can check his / her own information by logging in to the service.

 

11. Right to request information rectification

See previous section. Information required by the Finnish Accounting Act (supporting documents for accounting) will be retained for 6 years.

12. Other rights related to the processing of personal data

The data subject has the right to withdraw his / her consent to the processing of personal data. The data subject has the right to prohibit the use of his / her data for direct marketing, distance selling and other direct marketing. The data subject's request, the withdrawal of the consent and the prohibition shall be addressed to the controller's contact person by electronic means. If a person has a username for the service (Fotilaus.fi), he can add or remove the ban himself. The information is stored for the time being. The Controller will keep other personal data registered in accordance with the legislation in force at any given time, and only as long as their retention is necessary for the purposes described in this Privacy Statement. Data may be stored in accounting or other compelling legislation in accordance with the provisions of that law, even after the termination of the customer relationship or other basis for processing personal data. On the Website, Visitor can clear or disable cookies and other tracking in the browser or device settings, but this may impair user experience or cause malfunction of the website. Emptying cookies does not completely stop the collection of information.

bottom of page